OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.