Nákupní řád

PRODÁVAJÍCÍ

MEADOWS s.r.o. se sídlem U Vojanky 1309/1a, 150 00 Praha 5, IČ: 24169781 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 185138, zabývající se výrobou, obchodem a službami neuvedenými v příloze 1–3 živnostenského zákona.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zboží je doručováno zasílatelskou firmou Česká pošta po předchozím telefonickém kontaktování Kupujícího, a to zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky; maximální doba dodání je 20 dní. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužená.
2. Zboží je doručováno pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Poštovné pro zasílání zásilek na území České republiky je 89 Kč, dobírka 40 Kč. Poštovné pro zasílání zásilek na území Slovenské republiky je 225 Kč, dobírka 40 Kč.
3. Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.
4. Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Osobní odběr není možný.
5. Daňový doklad zašle po odeslání zboží Prodávající kupujícímu emailem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.
6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@meadows.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
7. Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu  do 14 dnů od převzetí zásilky, a to s ohledem na povahu zboží pouze v neporušeném obalu. V oznámení o odstoupení od smlouvy je potřeba uvést, od jaké konkrétní kupní smlouvy Kupující odstupuje. Písemné oznámení o odstoupení musí být odesláno Prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zásilky.
8. Oznámení o odstoupení je možné odeslat elektronicky na info@meadows.cz, nebo poštou na Meadows s.r.o., U Vojanky 1309/1a, 150 00 Praha 5.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.